Màu chữ Cỡ chữ

Chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

10/01/2020 08:00

Ngày 10/4/2015, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

Dưới đây là vị trí, chức năng:


1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư;  tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

3. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

*Tải về: 

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

- Văn phòng 

- Thanh tra 

- Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp.

- Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

- Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật

- Phòng Công chứng số 1

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

-Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản 

 

VPS-2015

Các tin khác

Trang đầu 1 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar