Màu chữ Cỡ chữ

Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19

22/05/2023 04:38

Thực hiện Công văn số 1001-CV/TU ngày 10/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 22/5/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1295/STP-VP chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện các nội dung như sau:

 

Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Công văn số 1001-CV/TU ngày 10/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cho công chức, viên chức và người lao động biết và thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh. 

Đồng thời, giao Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Biên tập Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật và Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên tuyền các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp “2K + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân” để cán bộ và người dân biết, thực hiện.

Văn phòng Sở theo dõi triển khai thực hiện Công văn này, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổng hợp, báo cáo (nếu có) theo quy định.

BBT

 

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

Cảnh báo

Cảnh báo

Không tìm thấy nội dung cho: ‭sotuphaplibrary/sotuphapsite/tinvan‭

 
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar