Màu chữ Cỡ chữ

Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý

24/05/2023 02:34

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/5/2023 triển khai nội dung trợ giúp pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp trợ giúp pháp lý theo hướng nâng cao năng lực người thực hiện trợ giúp pháp lý và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; bảo đảm công bằng trong tiếp cận pháp luật của người dân. Nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm để giúp người dân kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi gặp vướng mắc, tranh chấp phảp luật.

Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định, lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác có tính chất tương đồng nhằm đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm.

Đổi mới, tăng cường tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý bằng các hình thức đa dạng, phong phú bảo đảm hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn để người dân biết và kịp thời tiêp cận trợ giúp pháp lý khi có tranh chấp, vướng mắc pháp luật, nhất là truyên thông các vụ việc trợ giúp pháp lý thành công để giới thiệu về quyền được trợ giúp pháp lý.

Tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng. Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; chú trọng việc giới thiệu, chuyển gửi vụ việc trợ giúp pháp lý; triển khai hiệu quả Chương trình người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại tòa, điểm cầu trong phiên tòa trực tuyến. 

Rà soát, công bố, công khai đầy đủ, kịp thời Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; cắt giảm thời gian tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhằm giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

 Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện ở mức độ 3, mức độ 4. Tích cực sử dụng các hệ thống thông tin quản lý, phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; khai thác hiệu quả Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin Phổ bién, giáo dục pháp luật tỉnh và các Trang thông tin điện tử phục vụ cho công tác truyên thông trợ giúp pháp lý.

Tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung trợ giúp pháp lý trong 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về (ỉ) giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, (ii) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, (iii) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và các Chương trình, Đề án khác có nội dung về trợ giúp pháp lý.

Nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người yếu thế, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn và tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua tập huấn, hoạt động truyền thông, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng theo quy định. Tập trung thực hiện tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biên và hải đảo góp phần khắc phục những vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện sai trái, vượt cấp, không đúng cơ quan có thấm quyền giải quyết. Qua đó, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền địa phương với Nhân dân, sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đảm bảo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và ổn định trật tự xã hội ở địa phương.

 Sở Tư pháp thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý thông qua hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý. Phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh đế đánh giá chất lượng luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Bảo đảm các điều kiện về cơ cấu trợ giúp viên pháp lý, số lượng người làm việc (biên chế Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, không thuộc trường hợp giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021), cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin và vận hành hiệu quả các phần mềm, hệ thống thông tin quản lý trợ giúp pháp lý theo đúng quy định.

 Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện việc tuyên dụng viên chức; rà soát, xây dựng vị trí việc làm; xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo nghề phù hợp điều kiện của đơn vị; phối họp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện  có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

                                                    Thanh Tòng

 

http://pbgdpl.camau.gov.vn/tang-cuong-thuc-hien-hoat-dong-tro-giup-phap-ly.3804

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

Cảnh báo

Cảnh báo

Không tìm thấy nội dung cho: ‭sotuphaplibrary/sotuphapsite/tinvan‭

 
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar