Màu chữ Cỡ chữ

Triển khai, thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023”

01/06/2023 06:20

Ngày 01/6/2023, Giám đốc Sở Tư pháp có Công văn số 1407/STP-PBGDPL về triển khai, thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023”. 

 

Theo đó, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, Giám đốc Sở Tư pháp có ý kiến chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện các nội dung như sau:

Tuyên truyền, quán triệt các nội dung có liên trong Kế hoạch đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi mình quản lý biết để chấp hành và tham gia phối hợp thực hiện (nếu có); thường xuyên nhắc nhỡ, giáo dục con em, người thân nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và tích cực đấu tranh phòng, chống ma túy.

Đồng thời, Giám đốc Sở giao phòng Xây dựng, Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật phối hợp với các cơ quan có liên quan trong xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác phòng chống ma túy; tăng cường vai trò quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy vào các chương trình, đề án, kế hoạch đang triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

- Ban Biên  tập Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp chỉ đạo tăng cường cập nhật văn bản, viết tin, bài tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, trong đó tập trung vào Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01/6 ngày 30/6/2023 với chủ đề: “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật trong Nhân dân”. Qua đó, góp phần tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy.

BBT

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar