Màu chữ Cỡ chữ

Cà Mau: phát động Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình, giải pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”

09/06/2023 03:17

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, là cầu nối để truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Đảng đã xác định rõ: phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày có chiều sâu nâng tâm hiệu quả chiều ngày 06/6/2023 Ban Tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023 đã phát động Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình, giải pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” Cuộc thi viết diễn ra từ ngày 06/6/2023 đến hết ngày 06/7/2023 theo hình thức viết thí sinh trả lời câu hỏi tự luận và phần trình bày Sáng kiến, mô hình, giải pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND các xã, phường thị trấn làm nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ông Võ Thanh Tòng, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức phát biểu tại buổi lễ phát động 

 

Phát biểu tại buổi lễ phát động Ông Võ Thanh Tòng, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức các cuộc thi đã nêu: Thông qua cuộc thi này giúp cho cán bộ, công chức đặc biệt những cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật có phương pháp, ý tưởng, sáng kiến mới trong phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ đó chọn lọc để tìm ra những mô hình, giải pháp tiêu biểu áp dụng nâng cao hiệu quả trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Thời gian nhận bài dự thi là từ ngày diễn ra cuộc thi đến hết ngày 10/7/2023

Địa điểm nhận bài thi:  Đối với các bài thi của Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh Ban Tổ chức giao Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp làm đầu mối nhận bài thi (địa chỉ, số 07, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Số điện thoại: 0290.3550.828); Đối với các bài thi của các huyện, thành phố Cà Mau, các xã, phường, thị trấn Ban Tổ chức giao Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau làm đầu mối nhận bài thi trên địa bàn phụ trách và chuyển về Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, số 07, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Số điện thoại: 0290.3550.828.

Thể lệ và Bộ câu hỏi Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình, giải pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” được đăng tải tại http://pbgdpl.camau.gov.vn/cuoc-thi-viet-sang-kien-mo-hinh-giai-phap-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat;/57.

Bên cạnh đó nhân dịp này, Ban Tổ chức còn phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn. Thời gian bắt đầu từ 14h00 ngày 06/6/2023 và kết thúc vào ngày 26/6/2023. Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng các; quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

Hứa Nguyên 

 

http://pbgdpl.camau.gov.vn/ca-mau-phat-dong-cuoc-thi-viet-sang-kien-mo-hinh-giai-phap-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat.3866

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar