Màu chữ Cỡ chữ

Thực hiện sơ kết và xét khen thưởng đợt I năm 2023

09/06/2023 09:08

Giám đốc Sở Tư pháp vừa có Công văn số 1438/STP-VP ngày 6/6/2023 về việc sơ kết và xét khen thưởng đợt I năm 2023.

Ảnh minh họa

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 20/KH-STP ngày 14/02/2023 phát động phong trào thi đua trong ngành Tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2023 và Quyết định số 58/QĐ-STP ngày 31/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá kết quả thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp. Để chuẩn bị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở: Tiếp tục đôn đốc, phát động thi đua theo Kế hoạch của Sở Tư pháp. Đồng thời tiến hành sơ kết, đánh giá chấm điểm thi đua tập thể, cá nhân theo Quy định tiêu chuẩn đánh giá kết quả thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-STP ngày 31/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua đợt I năm 2023 gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng Sở xem xét, thẩm định trình Giám đốc Sở quyết định khen thưởng.

*Về tiêu chuẩn, đối tượng và số lượng:

Đối với tập thể: Kết quả chấm điểm thi đua đạt từ 95 điểm trở lên, có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được kết quả nổi trội trong triển khai nhiệm vụ. Số lượng đề nghị khen thưởng không giới hạn.

Đối với cá nhân: Kết quả đánh giá đạt từ 95 điểm trở lên, có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được kết quả nổi trội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Số lượng đề nghị khen thưởng không quá 50% cá nhân trong tổng số công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

*Về hồ sơ khen thưởng: Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; Biên bản họp đơn vị xét thi đua, khen thưởng; Văn bản đề nghị khen thưởng; Phụ lục 1, phụ lục 2, mẫu 2, mẫu 3 kèm theo Quyết định số 58/QĐ-STP ngày 31/3/2023 của Gám đốc Sở Tư pháp. Hồ sơ khen thưởng gửi về Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở trước ngày 20/6/2023.

Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

BBT

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar