Màu chữ Cỡ chữ

Ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tĩnh Cà Mau

30/05/2023 02:47

Ngày 29/5/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 947/QĐ-UBND về việc Ủy quyền Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quyết định gía đất cụ thể trên địa bàn quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tố chức xác định giá đất.

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị có liên quan: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chuyên môn nghiệp vụ, trình tự, thủ tục, hồ sơ xác định giá đất cụ thể, đảm bảo theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiếm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách đê trục lợi cá nhân.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, trình tự, thủ tục, hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong công tác tổ chức thẩm định giá đất cụ thể, đảm bảo theo quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, đảm bảo điều kiện về nguồn nhân lực để ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền theo quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả xác định giá đất cụ thể đã được ủy quyền, đảm bảo theo quy định. Đối với các khu vực giáp ranh giữa các huyện, thành phố được tính từ đường địa giới hành chính ra mỗi bên 500m, trước khi phê duyệt phải gửi dự thảo phương án giá đất của đơn vị để lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc biên bản của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tiếp giáp. Trường hợp có ý kiến lệch về giá đất lớn hơn 30%, các địa phương không thống nhất, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất, tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

Thanh Tòng

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar