Màu chữ Cỡ chữ

Cà Mau triển khai Kế họach đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 – 2025

29/05/2023 07:00

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2023 – 2025. Với tổng kinh phí dự kiến trên 95,5 tỷ đồng; trong đó năm 2023 gần 30 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Xác định đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, năng lực công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời và lâu dài, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ; phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, gắn với công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, phù hợp với nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có năng lực nổi trội, chiều hướng triển vọng phát triển, trong đó chú trọng cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số.

 Đào tạo, bồi dưỡng trong nước: Về cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị, số lượng theo phân bổ hằng năm của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại tỉnh dự kiến mở 01 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung cho cán bộ trẻ, có phẩm chất, năng lực, uy tín và triển vọng phát triển, khoảng 50 học viên.

Trung cấp lý luận chính trị: Mỗi năm dự kiến đào tạo khoảng 550 học viên tại Trường Chính trị tỉnh.Đào tạo trình độ đại học hằng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo nhu cầu về Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng tỉnh cho ý kiến. Học phí, chi phí học tập do người học tự lực.

Đào tạo sau đại học: Cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo sau đại học ở những ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023 tổng số 45 đồng chí. Trong đó: Tiến sĩ: 02 đồng chí; thạc sĩ: 24 đồng chí, chuyên khoa I: 16 đồng chí; chuyên khoa II: 03 đồng chí. Giai đoạn 2023 – 2025, tổng số 173 đồng chí. Trong đó: Tiến sĩ: 04 đồng chí, thạc sĩ: 73 đồng chí, chuyên khoa I: 83 đồng chí; chuyên khoa II: 13 đồng chí.

Đào tạo tin học, ngoại ngữ: Chọn, cử cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng phát triển thuộc các lĩnh vực, ngành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín để mở lớp đào tạo. Số lượng tùy vào tình hình thực tế, dự kiến mỗi năm mở 01 lớp tin học và 01 lớp ngoại ngữ.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh:Thực hiện theo Hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương. Đối tượng 1số lượng năm 2023 bồi dưỡng 04 đồng chí. Đối tượng 2 theo phân bổ 35 đồng chí.

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới: Đối tượng 3 dự kiến mở 02 lớp, tổng số 200 học viên; Đối tượng 4 dự kiến mở 03 lớp, tổng số 600 học viên.

Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh: Các đồng chí trong quy hoạch 01 lớp, khoảng 80 học viên. Bồi dưỡng công tác xây dựng đảng theo chức danh. Số lượng theo phân bổ của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện Chính trị khu vực.

Bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn: Mỗi năm thực hiện 05 lớp, mỗi lớp 92 người. Dự kiến từ năm 2023 đến năm 2025 bồi dưỡng 1.384 cán bộ, công chức cấp xã.

Các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước: Công tác xây dựng đảng; chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Bồi dưỡng theo chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, gồm ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên. Dự kiến bồi dưỡng hằng năm ngạch chuyên viên cao cấp 15 đồng chí; ngạch chuyên viên chính mở 02 lớp, với 180 đồng chí; ngạch chuyên viên mở 02 lớp, với 200 đồng chí.

 Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Chọn, cử cán bộ trẻ có thành tích, kết quả công tác nổi trội, được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc cán bộ chuyên môn giỏi thuộc các lĩnh vực, ngành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Chương trình của tỉnh, hằng năm, dự kiến tổ chức 03 đoàn (khoảng 60 cán bộ).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy:Thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phối hợp, tham mưu triển khai kế hoạch đào đạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tham mưu giúp việc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

                                                    Thanh Tòng

 

http://pbgdpl.camau.gov.vn/ca-mau-trien-khai-ke-hoach-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-giai-doan-2023-2025.3818

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar