Màu chữ Cỡ chữ

Cà Mau triển khai Kế hoạch lấy phiêu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

29/05/2023 08:19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 18/5/2023 triển khai thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

(Ảnh minh họa)

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện nghiêm chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi”, "tự sửa”; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo Quy định số 96-QĐ/TW và các văn bản có liên quan; đảm bảo đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc vận động hoặc có hành vi vi phạm làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm sút uy tín người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: Cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp có đơn vị trực thuộc (cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương trở lên). Cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu thì không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Cán bộ giữ nhiều chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thì lấy phiếu tín nhiệm tối đa ở 2 nơi cán bộ công tác và sinh hoạt.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp). Đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy (cấp tỉnh, cấp huyện) tiến hành ngay sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bầu.

Phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ tín nhiệm theo 3 mức: "tín nhiệm cao”, "tín nhiệm", và "tín nhiệm thấp". Người ghi phiếu có thể ký tên hoặc không ký tên vào phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy sau 07 ngày khi kết thúc việc lấy phiếu để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công khai kết quả phiếu tín nhiệm tại các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm. Đối với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì công khai trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn thì công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân biết.  Đối với các chức danh, chức vụ còn lại trong hệ thống chính trị thì công khai tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở 2 nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi.

                                                             Thanh Tòng

http://pbgdpl.camau.gov.vn/ca-mau-trien-khai-ke-hoach-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-chuc-danh-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-trong-he-thong-chinh-tri.3827

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar