Giới thiệu chung;gioithieuchung

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • 01/11/2019 01:44

  Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau thành lập ngày 01/01/1997 - sau khi tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu được tái lập từ tỉnh Minh Hải - theo Quyết định số 01/QĐ-CTUB ngày 01/01/1997 của Chủ tịch UBND lâm thời tỉnh Cà Mau Phạm Thạnh Trị.

Chức năng nhiệm vụ;chucnangnhiemvu

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • 06/10/2021 02:07

  Ngày 05/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, có hiệu lực từ 01/11/2021 và thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 10/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau. Dưới đây xin giới thiệu toàn văn: 

   

 • 10/01/2020 08:00

  Ngày 10/4/2015, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

  Dưới đây là vị trí, chức năng:

Cơ cấu tổ chức;cocautochuc

Display portlet menu
end portlet menu bar


Cảnh báo

Cảnh báo

Không tìm thấy nội dung cho: ‭sotuphaplibrary/sotuphapsite/noidungtrangrss/gioithieu/lanhdaocoquan‭

 

Cảnh báo

Cảnh báo

Không tìm thấy nội dung cho: ‭sotuphaplibrary/sotuphapsite/noidungtrangrss/gioithieu/donvitructhuoc‭

 

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar