Màu chữ Cỡ chữ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

06/10/2021 02:07

Ngày 05/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, có hiệu lực từ 01/11/2021 và thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 10/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau. Dưới đây xin giới thiệu toàn văn: 

 

Các tin khác

Trang đầu 1 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar