Lĩnh vực thanh tra, pháp chế

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • Ngày 23/6/2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2011/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg, ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2011.

  • Trang đầu 1 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar