•  Ngày 27/9/2023, Giám đốc Sở Tư pháp có Thông báo số 129/TB-STP về việc ủy quyền đồng chí Phạm Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở điều hành hoạt động của đơn vị từ ngày 28/9/2023 đến hết ngày 29/9/2023

  • Trang đầu 1 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar