• Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, là cầu nối để truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Đảng đã xác định rõ: phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  • Để góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã tổ chức 04 hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn các huyện: Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Năm Căn và thành phố Cà Mau.

  • Giám đốc Sở Tư pháp vừa có Công văn số 1438/STP-VP ngày 06/6/2023 về việc sơ kết và xét khen thưởng đợt I năm 2023.

  • Ngày 01/6/2023, Giám đốc Sở Tư pháp có Công văn số 1407/STP-PBGDPL về triển khai, thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023”. 

  • Chiều 29/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến dự thảo tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) triển khai Đề án 06 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì.

  • Giám đốc Sở Tư pháp vừa có Thông báo số 76/TB-STP ngày 31/5/2023 về Tuyển chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ Đề án số 06 của Sở Tư pháp.

  • Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Sở Tư pháp về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2023; vừa qua, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức pháp luật nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân tại các huyện Năm Căn, Phú Tân và Thới Bình.

  • Chiều 25/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 4/7/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và rà soát quy định liên quan đến nộp, xuất trình giấy tờ cư trú.

  • Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/5/2023 triển khai nội dung trợ giúp pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

  • Thực hiện Công văn số 1001-CV/TU ngày 10/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 22/5/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1295/STP-VP chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện các nội dung như sau:

  • Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar