Thời sự - Chính trị và tin tức

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • Thực hiện Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG ngày 18/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có Công văn số 1959/STTTT—CNTTBCVT ngày 19/9/2023 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Các trang thông tin điện tử thành phần; Kênh quảng bá tỉnh Cà Mau; các doanh nghiệp viễn thông; các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

 • Ngày 12/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 7257/UBND-NV chỉ đạo  các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 182-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại.

 • Ngày 14/9/2023 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau ban hành công văn triển khai, hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau vừa ban hành Công văn số 2458/STP-HC&BTTP ngày 14/9/2023 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan tới thẩm quyền quản lý, xử lý dữ liệu trên hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch.

 • Để đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, đảm bảo đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 7246/UBND- TH, ngày 13/9/2023 chỉ đạo.

 • Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Công văn số 5036/UBND-NC ngày 03/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc xây dựng và ban hành Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật.

 • Ngày 12/9/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số: 7235/UBND-NC chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

 • Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Ngày 30/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 7294/BTNMT-TTTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

 • Ngày 11/9/2023, Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia có Công văn số 06/ TTLLTPQG – TN&XLTT hướng dẫn phối hợp tra cứu, xác minh thông tin LLTP theo Quy chế số 02.

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 7159/UBND-KGVX ngày 08/9/2023 chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023.

 • Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar